Izmenjen i usaglašen sistem u čitavoj Evropskoj Uniji

DIPLOME

Francusko visoko školstvo primenjuje sistem nazvan  „LMD“ za „Licencu-Master-Doktorat“, zajednički za većinu zemalja Evropske Unije. Ovaj sistem je stvoren da bi olakšao mobilnost studenata unutar Evrope kao i u čitavom svetu.

Dodela diploma ustanovljenih oko zajedničke šeme (L-M-D) je bazirana na broju ispunjenih studijskih semestara počev od upisa na fakultet i njihove usaglašenosti u broju bodova ECTS:

Licenca zahteva 6 semestara studija koja se završava dobijanjem 180 ECTS (3 godine studija)

Master zahteva još 4 semestra studija odobravajući dobijanje dodatnih 120 ECTS (5 godina studija i ukupno 300 ECTS)

Doktorat se obično dobija posle 16 semestara (ili 8 godina studija)

 ECTS: Evropski sistem prenosa kredita tj.bodova

Međunarodna verifikacija diploma i znanja počiva, u okviru Evropske Unije, na sistemu zajedničkih bodova nazvanih ECTS (Evropski Sistem Prenosa Bodova (ESPB) - European Credits Transfer System ). Dobijeni bodovi ECTS su proverljivi i prenosivi, na primer u slučaju studiranja na više evropskih univerziteta.

Nacionalne diplome francuskog visokog obrazovanja podvrgnute su kontroli Države:

• nacionalne diplome dodeljene od strane univerziteta i drugih javnih ustanova (nacionalne umetničke škole, nacionalne škole arhitekture....) zahtevaju poštovanje kriterijuma kvaliteta koji se nameću svima i poseduju istu vrednost bez obzira na ustanovu koja ih dodeljuje.
• inženjerska diploma je nacionalna diploma i škole koje je dodeljuju ovlašćene su od strane Komisije za Inženjerske struke (Commission des Titres d’Ingénieur)
• slično ovlašćenje postoji za škole za trgovinu i menadžment priznate od strane Države čije sudiplome  overene od strane Ministarstva prosvete. Isto tako neke od ovih škola dobile su marke i strane akreditacije (Equis, AACSB na primer).
• umetničke škole kao i druge specijalizovane škole takođe su podvrgnute državnim overama.

 

EKVIVALENTI

U Francuskoj ne postoji automatska jednakost između francuskih i stranih diploma.

Svaka ustanova određuje svoje vlastite kriterijume primanja nekog studenta u zavisnosti od njegovog prethodnog obrazovanja i u skladu sa zahtevima studija na koje se upisuje. To omogućava uspostavljanje sistema jednakosti među svim upisanim studentima i osigurava sticanje jednakog nivoa obrazovanja za sve.

_______________________________________________________________________

ENIC NARIC FRANCE može da izda nostrifikaciju stečenog nivoa znanja stranog obrazovnog sistema u odnosu na francuski sistem. Ovo svedočanstvo ne predstavlja ekvivalent diplome, ali ponekad mogu da ga traže francuske visokoškolske ustanove.

_______________________________________________________________________