Sticanje diploma ili upis na visoke studije

Kontrola znanja

 U francuskom visokom školstvu postoje dva tipa provere znanja : 

  • Ispitivanje nastavnog sadržaja koje omogućava da se vrši provera stečenog znanja putem testova koji se daju čitave godine iz svakog nastavnog predmeta
  • Ispiti koji podrazumevaju celukupnu proveru znanja iz svih oblasti u toku nekoliko dana. Reč je, dakle, o kompletnom ispitivanju koje se vrši dva puta godišnje

Na univerzitetu, predavanja su najčešće grupisana u formi modula (koherentnih celina nastavnih predmeta) koji se testiraju : diploma će sadržati ‘n’ modula : neki su obavezni, drugi izborni. Ove module su stečene jednom zauvek.

 

Ocenjivanje stečenog iskustva

 Ovde je reč o skupu propisanih uredbi koje imaju za cilj da provere stečeno praktično iskustvo svakog studenta u cilju dobijanja ili verifikovanja diplome za određeno zvanje ili oređeni nivo kvalifikacije. 

Kandidat mora detaljno da popuni dosije svog profesionalnog iskustva i stečenih veština. Ovaj dosije se potom predaje komisiji koja odlučuje da li će ga u potpunosti ili delimično verifikovati. U slučaju delimične verifikacije stečenih veština, kandidatu su tada predočeni dalji propisi. 

Ovi propisi cu često korišćeni od strane univerziteta kako bi odredili i verifikovali nivo znanja stranog studenta koji želi da se upiše na neki francuski univerzitet prema francuskom obrazovnom sistemu.

U praksi postoje dve vrste različitih procedura, jedna (VAP 85) koja omogućava direktan pristup obrazovanju nakon verifikovanja prethodno stečenog znanja, i druga (VAE)  koja omogućava dobijanje celovite ili delimične diplome overavanjem stečenih znanja kandidata.