Viza za studiranje koja važi kao dozvola boravka (VLS-TS)

 
Ova nova viza od sada se dodeljuje svim stranim studentima (osim alžirskim doseljenicima, određena posebnim tekstom) koji žele da nastave svoje studije na jednoj od ustanova francuskog visokog školstva.

Uobičajeno trajanje ove vize je godinu dana "osim u specifičnim slučajevima kada se izdavanje vize na kraći rok nameće, naročito u slučajevima pojedinih studenataa.

 Paralelno sa izdavanjem vize, konzulat dostavlja jedan obrazac sa ciljem traženja potvrde od Francuske Kancelarije za Imigraciju i Integraciju (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, OFII) kao i kratku obrazlažuću belešku.

 Ako oni koji poseduju ovu vrstu vize više ne treba da podnose zahtev za obnavljanje boravišne dozvole prefekturi dva meseca nakon dolaska u Francusku, moraju za uzvrat da obave izvestan broj formalnosti u Francuskoj Kancelariji za Imigraciju i Integraciju (OFII).

 Odmah nakon dolaska u Francusku, treba poslati Francuskoj Kancelariji za Imigraciju i Integraciju preporučeno pismo sa potvrdom prijema i sledećim dokumentima:

•obrazac traženja potvrde OFII-ju dostavljen i overen od strane nadležnih organa nakon izdavanja vize

•kopiju strana pasoša na kojima se nalaze lični podaci i pečat kao potvrda ulaska u Francusku ili u Šengen Zonu.

 Nakon prijema ovih dokumenata, teritorijalna uprava OFII-ja šalje običnim pismom potvrdu o prijemu obrasca na adresu naznačenu od strane potražioca ili pozvanog, u zavisnosti od slučaja, i upućuje na jedan medicinski pregled ukoliko nije obavljen u zemlji iz koje osoba dolazi ili nakon samog ulaska u Francusku.

 

Posebni slučajevi:

1-Studenti smešteni u Parizu moraju da donesu ova dokumenta u OFII Internacionalnog Univerzitetskog Centra u Parizu (između septembra i novembra), ili, nakon isteka ovog perioda, direktno u Pariski centar OFII.

2-Izvesne ustanove (od kojih brojni univerziteti) potpisale su konvenciju sa OFII-jem tako da se dokumenta dostavljaju kancelariji za prijem stranih studenata svake ustanove. Toplo se preporučuje da se o tome obavestite pri vašoj ustanovi domaćinu pre samog dolaska u Francusku.

U svim slučajevima, taksa od 58 evra mora biti uplaćena.

 Ova taksa reguliše se uz pomoć fiskalne markice tip "OMI" ili "ANAEM"

 Ova markica može da se kupi:

• direktno na sajtu www.timbresofii.fr

• na nekim trafikama

• kod nekih poreskih službi

 

 DOBITI VIZU VLS-TS

Strani student kandidat prilikom prvog upisa na prvu ili drugu godinu osnovnih studija podvrgnut je proceduri “Zahtev za preliminarni upis” (DAP): povlačenje dokumentacije za upis kod Francuskog Instituta u Srbiji. Postupak traženja vize obavlja se onda kada student ima potvrdu o predupisu.

U ostalim slučajevima, student direktno kontaktira ustanovu ili ustanove kako bi dobio potvrdu o predupisu. On zatim dostavlja obrazac o traženju vize na dugi boravak i celokupnu zvaničnu dokumentaciju traženu od strane konzulata Francuske Ambasade u Srbiji.

 

KRITERIJUMI ZA PROCENU DOBIJANJA VIZE ZA STUDIRANJE  

 Kriterijumi akademske obuke precizirani su međuministarskim propisom (između ministarstava Unutrašnjih, Spoljnjih Poslova, Visokog Obrazovanja i Istraživanja) od 27.januara 2006.

Moraju se naročito uzeti u obzir opšti kriterijumi, kao npr. šanse da se vidi da li njihov plan obrazovanja u Francuskoj može da dovede do „profesionalnog uspeha“, mogući doprinos planu ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje iz koje dolaze ili interes Francuske i njene saradnje sa datom zemljom.

Propis je preciznije određen specifičnim kriterijumima:

1.Kriterijum: nivo postignut od strane kandidata tokom njihovih studija, čime se daje prednost studentima koji žele da upišu Master ili Doktorat, onima koji su položili francusku maturu, studentima primljenim u pripremni razred i onima koji su primljeni u odabrane škole kratkog obrazovanja (IUT,STS).

2.Kriterijum: kvalitet prethodnog obrazovanja, posebno prikupljajući i dostavljajući francuskim ustanovama „svaku odgovarajuću informaciju kako bi rasvetlili ličnu odluku kandidata o predupisu i sve to zahvaljujući odredbama koje se odnose na vrednost ustanova i njihov obrazovni program praćen od strane kandidata“; zatim verodostojnost ocena i priznanja koja će imati, kao i povezanost njihovog plana mobilnosti sa prethodnim obrazovanjem.

3.Kriterijum: institucionalni okvir projekta mobilnosti, sa prioritetom datim kandidatima koji ulaze u taj okvir putem ugovora između francuskih ustanova i nacionalnih, studentima stipendistima francuske vlade i studentima koji na licu mesta s uspehom pohađaju studije u cilju dobijanja francuske diplome.

4.Kriterijum: jezičke veštine, sa proverom nivoa znanja francuskog jezika kandidata, ne isključujući one koji pokazuju značajan akademski potencijal.

 

Tri preostala kriterijuma, koja nisu presudna za dobijanje studentske vize, takođe su navedena:

• odsustvo opasnosti za javni red i sigurnost

• verodostojnost dostavljenih dokumenata (od kojih posebno diploma i potvrda o ocenama)

• potvrda o zadovoljavajućim izvorima sredstava za boravak

 Ovu poslednju tačku ispituje Glavna Uprava za dodelu vize (CESEDA ne naznačava iznos). Minimalan iznos za potvrdu u slučaju studenta je jednak iznosu mesečne naknade koju primaju stipendisti francuske vlade, što iznosi 620 evra. Konzulati imaju sva prava da procene raspoloživa sredstva.

 

Upozorenje : Tokom leta, potrebno je više vremena kako bi se zakazivao sastanak u odeljenju za vize Francuske Ambasade u Srbiji.Molimo Vas da pozovete Call Centar (tel : 0800 123 124) da zakažete sastanak što pre iako niste još prikupili sva dokumenta.